Oznakowanie nieruchomości

Od 8 czerwca tego roku już każdy powinien mieć oznakowaną nieruchomość zgodnie z nowymi wymogami. Kończy się bowiem 3-letni okres przejściowy, który dawała ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej na dostosowanie się do przepisów wprowadzonych w życie w czerwcu 2010 roku.

Zgodnie z zapisami, które artykułem 23 ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadziła w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne:

– właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

– na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

– w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Zgodnie z art. 34 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wyżej wymienionych wymogów zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie zmiany ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów, czyli do 7 czerwca 2013 roku.